Inicio
 
     
Actualidade
Os salarios da xuventude galega son un 9,4 por cento máis baixos que a media estatal
Escrito por UGT GALICIA   
martes, 16 de agosto de 2016

A taxa de paro entre os mozos e mozas medra en dous puntos dende a reforma laboral e é 9 puntos máis elevada que no conxunto de idades

 

Os salarios da xuventude galega son un 9,4 por cento máis baixos que a media estatal

 UGT-Galicia fai unha análise da situación do mercado laboral da xuventude galega que resulta devastadora. Altas taxas de desemprego,temporalidade, parcialidade, salarios moi por debaixo que no restodas idades e taxas de pobreza ou exclusión social alarmantes.Situación que se agudizou aínda máis coa entrada en vigor daReforma laboral imposta polo Goberno do PP.

Esta análise leva a concluír que as políticas de emprego dos gobernosdo PP, tanto no Estado como en Galicia, non están logrando osobxectivos que anunciaban, especialmente a Reforma laboral. O que siestán conseguindo é empeorar as condicións de traballo e de vidada poboación en xeral, pero dun xeito máis incisivo entre aspersoas novas. Empeoran as condicións de traballo, diminúe aestabilidade no emprego e redúcese a calidade do mesmo. Isto conducea un continuado descenso das rendas do traballo que impedirá retomara demanda interna e mellorar a economía no seu conxunto.

Atemporalidade e a contratación a tempo parcial son os dous camiñospolos que está a transcorrer a creación de “subemprego”. Estatendencia hai que mudala xa. Primeiro, derrogando as reformaslaborais impostas; modernizando os servizos públicos de emprego;poñendo en marcha un Plan de choque polo emprego (con medidasespecíficas para os colectivos con maiores dificultades, entre osque se atopan os mozos e mozas); acabando coas políticas deausteridade compulsiva tanto en España como na UE; reforzando aspolíticas activas de emprego e estendendo o sistema de protecciónpor desemprego; potenciando o Plan de Garantía Xuvenil; oumellorando a formación profesional dual, entre outras medidas.

Ataagora os datos de redución do desemprego que se produciron teñenque ver máis cos colectivos de mozos e mozas que emigran ou os quedeixan de buscar emprego porque retoman os estudos ou polo efectodesánimo, máis que pola contratación real que se rexistra, que secentra no emprego temporal.

Unhaanálise do mercado laboral galego, centrada nas persoas novas,reflicte desigualdade con respecto ao resto do grupo de idades,incluso dentro de Galicia. Desigualdade que se acrecenta dende aentrada en vigor da reforma laboral e os recortes impostos polosgobernos do PP en Galicia e no resto do Estado. Pero é que axuventude galega tampouco presenta unha situación moi vantaxosa,todo o contrario, con respecto á mocidade do conxunto do Estado.

Segundoos datos da EPA, dende a aplicación da reforma laboral a taxa deparo incrementouse dous puntos entre os menores de 35 anos, pasandodo 24,6 por cento no segundo trimestre de 2011 ao 26,6 por cento nosegundo trimestre de 2016. Ademais, sitúase nove puntos por enribada que se rexistra no resto de idades en Galicia, do 17,7 por cento.

Ea isto hai que engadir que o 67,53 por cento (datos de 2015, o últimodato que ofrece o SEPE desagregado por idades) dos mozos e mozasmenores de 30 anos que están en paro non teñen ningún tipo decobertura por desemprego, fronte ao xa moi elevado 55 por cento doconxunto de idades.

 

Modificado o ( martes, 16 de agosto de 2016 )
Leer más...
 
Os traballadores do Consorcio de Igualdade e Benestar reclaman a equiparación co resto dos empregado
Escrito por FSP-UGT   
miércoles, 27 de julio de 2016

Os traballadores do Consorcio de Igualdade e Benestar reclaman a equiparación co resto dos empregados públicos


Os traballadores do Consorcio de Igualdade e Benestar reclaman a equiparación co resto dos empregados públicos


Centos de traballadoras/es do Consorcio galego de Servizos de Igualdade e Benestar mobilizáronse, unha vez máis, este xoves, día 21, pola mañá fronte á sede deste Consorcio en Santiago para reclamar a súa equiparación co resto dos empregados públicos da Administración galega.

Concretamente, demandan a adhesión do persoal do Consorcio ao V Convenio do persoal laboral da Xunta e un sistema de listas público e actualizado.

Ademais, demandan a equiparación salarial de conformidade co decreto que establece a integración do persoal dos entes instrumentais.

Por outra banda, os traballadores do Consorcio piden o establecemento dun sistema de mobilidade xeográfica que dea amparo ás inxustas situacións que se están a vivir entre este colectivo. Finalmente, reclaman a negociación dunha oferta de emprego pública que achegue estabilidade laboral ao Consorcio.

Os traballadores e traballadoras do Consorcio insistiron na posta en marcha dun xeito inmediato de todas estas demandas.-

 
Máis da metade das pensións galegas están por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional de 655 euro
Escrito por UGT CORUÑA   
miércoles, 27 de julio de 2016

Máis da metade das pensións galegas están por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional de 655 euros ao mes

 

Máis da metade das pensións galegas están por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional de 655 euros ao mes

Un terzo dos fogares galegos teñen como sustentador principal a persoas de máis de 65 anos

 

UGT  denuncia que máis da metade das pensións galegas sitúanse por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional de 655 euros ao mes, esta é una situación que no resto de España non chega ao 40 por cento. UGT insta aos partidos políticos a recuperar o consenso do Pacto de Toledo para reforzar e garantir o Sistema Público de Pensións, elemento esencial para o crecemento da nosa economía e dun modelo social xusto e eficaz.

En Galicia 256.082 pensións de xubilación teñen unha contía mensual de menos de 655,19 euros. Estas pensións representan o 54,7% do total, é dicir de xeito maioritario as pensións na comunidade son inferiores a 655 euros. No conxunto do Estado o peso deste tramo de pensións acada o 39,3%, non chegan a supoñer unha maioría, son máis de 15 puntos de diferenza entre ambos escenarios.

As reformas sobre pensións que o Goberno do Partido Popular levou a cabo durante esta última lexislatura debilitaron intencionadamente a nosa Seguridade Social. Como consecuencia das devanditas reformas, considérase que, a medio e longo prazo, de media, os pensionistas verán reducida a súa pensión entre un 15% e un 26%.

Pero a peor cobertura das contías das pensións en Galicia respecto ao conxunto de España segue reflectíndose se analizamos un tramo máis amplo. Así, o número de pensións de xubilación por debaixo de 1.000 euros ao mes, incluíndo así o tramo anterior, acada o 73,1% en Galicia e no Estado o 60,6%.

A medida que subimos nos tramos de pensións obsérvase que o número diminúe. Entre 1000 e 2.000 euros ao mes atópanse o 19,6% das pensións. E por último, tan só o 7,3% das pensións superan os 2.000 euros ao mes.

Esta é unha situación preocupante, cando a perda de emprego converte aos maiores como o principal sustentador dos fogares.

Segundo datos do IGE 303.666 fogares galegos teñen como sustentador principal a persoas de máis de 65 anos (o total de fogares ascende a 1.060.976)

UGT considera urxente buscar alternativas de ingresos para a Seguridade Social, como incrementar empregos estables e salarios ou establecer cotizacións que contribúan ás arcas da Seguridade Social para os equipos tecnolóxicos que substitúen a traballadores de carne e oso. A destrución de empregos e a perda de cotizantes que están traendo as novas tecnoloxías é necesario compensala con cotizacións para o sistema público de pensión por estes equipamentos.

En 5 anos, de 2011 a 2015, as pensións menores de 1.000 euros só gañaron un 0,1%, practicamente estabilizáronse, e as de maior contía perderon un 3,8% do seu poder adquisitivo. Unha situación á que hai que sumar medidas que repercutiron directamente sobre o peto dos pensionistas, como o copago sanitario, ou o incremento do desemprego, que converteu a moitos dos nosos pensionistas na única fonte de ingresos dos seus fogares.

As diferentes reformas que o Goberno impuxo sobre a pensión de xubilación e a revalorización das pensións (lagoas de cotización, factor de sustentabilidade, xubilación anticipada e parcial ou novo Índice de revalorización) están dirixidas a provocar unha importante redución na contía da pensión e unha perda constante do poder adquisitivo dos pensionistas.

En definitiva, as reformas abordadas polo Goberno nesta lexislatura dirixíronse a erosionar, menoscabar e deteriorar o noso Sistema de protección social; a producir unha perda de confianza na sociedade, co obxectivo de reducir o noso sistema de pensións a un simple provedor de pensións mínimas e facilitar o desembarco dos fondos privados de pensións na xestión da Seguridade Social.

Para UGT é necesario e urxente outro goberno, que teña como prioridade soster e non socavar e privatizar o sistema de pensións. Son necesarias outras políticas que teñan como obxectivo reforzar o sistema de pensións e garantir unha Seguridade Social universal, pública, xusta, igualitaria e solidaria, que proporcione prestacións suficientes, preveña as desigualdades e evite as discriminacións sociais. Todo o contrario do feito polo Goberno nestes 4 últimos anos. 

Modificado o ( miércoles, 27 de julio de 2016 )
 
FeSP-UGT denuncia que Medio Rural intenta desmantelar os servizos de prevención e extinción de lumes
Escrito por FSP-UGT   
viernes, 17 de junio de 2016

FeSP-UGT denuncia que Medio Rural intenta desmantelar os servizos de prevención e extinción de lumes de Galicia con políticas clientelares de contratación e precariedade laboral

 


A Federación de Empregados e Empregadas de Servizos Públicos de UGT-GALICIA (FeSP-UGT de Galicia) amosa a súa indignación polas recentes declaracións realizadas polo director xeral de Ordenación e Produción forestal da Consellería de Medio Rural no Parlamento que son unha mostra máis da política de desmantelamento dos servizos públicos que se pretende no eido desta Consellería.

Pero é que dende FeSP insisten en que estas últimas declaracións non fan máis que ratificar a liña de argumentacións que se ven mantendo dende Medio Rural, a prevención e extinción de incendios forestais como negocio e non como servizo público.

Lembrar que o director xeral manifestou no Parlamento que no eido das labores de loita contra os incendios forestais lles resulta “máis barato e eficiente” recorrer a empresas privadas que facelo a través dos medios públicos. De novo, o director xeral confunde o público, que debe ser servizo, co privado, que é beneficio.

A política contractual desenvolvida pola Xunta neste colectivo é unha mostra máis de que a Administración galega non aposta pola prevención e extinción dos lumes forestais como un servizo público de calidade difícil de manter cando non se prevé a ampliación de contratos dos traballadores da empresa pública Seaga, non se lles remunera conforme a ningún convenio colectivo e, polo tanto, sofren unhas condicións laborais e salariais deplorables.

De feito, non existe a intención de promocionar o servizo único de defensa contra incendios forestais, nin de mellorar os contratos en precario de tres meses do persoal tanto do SPDCIF como do SEAGA. O único que se fai é dar pasos atrás e cometer de novo os erros do pasado, fomentando a falta de profesionalidade coa contratación de brigadas dos concellos, que ao final, non son máis que redes de contratación feitas con poucos criterios profesionais e técnicos e que seguen na senda da precariedade laboral.

FeSP-UGT insta á Xunta a que se tome en serio, dunha vez por todas, a problemática dos lumes forestais, que todos os anos arroxa cifras indesexables de grandes extensións arrasadas polos lumes. Para isto, urxe acometer un servizo público forte e ben dotado, tanto dende o punto de vista de medios materiais como humanos; no que os seus traballadores teñan contratos estables e condicións dignas; en definitiva, un servizo estable que opere ao longo de todo o ano prestando atención non só á extinción no verán, senón tamén á prevención e coidado dos montes nos meses previos.

Modificado o ( viernes, 17 de junio de 2016 )
 
MANIFESTACIÓN 1º MAIO
Escrito por UGT Coruña   
martes, 03 de mayo de 2016

Miles de persoas mobilizáronse na Coruña contra a pobreza salarial e social e para demandar traballo e dereitos

 


 

 Miles de persoas, convocadas por UGT e CCOO, saíron ás rúas da Coruñapara reivindicar neste Primeiro de Maio a necesidade de loitar contra a pobreza salarial e social. Para lograr este obxectivo, os sindicatos defenderon o fortalecemento da negociación colectiva, ferramenta vital para lograr traballo con dereitos.

 

Nestas mobilizacións esixiuse tamén un cambio xa das políticas impostas nestes últimos anos que só trouxeron desazón e pobreza para as familias, que seguen a sufrir as consecuencias da crise e dos recortes impostos polos gobernos. A clase traballadora ve como día a día minguan os seus dereitos e xa son moitas as persoas os que están sumidas nun círculo vicioso de temporalidade e precariedade e que a duras penas conseguen vivir con dignidade.

 

Todo isto nun contexto no cal, malia que se fala dunha tímida melloría, as familias seguen sen percibila. Ademais, xa son moitas voces as que auguran unha nova ameaza a nivel mundial de inestabilidade económica e, sobre todo, enorme incerteza. Pasou case unha década dende que no verán do ano 2007 comezaran a manifestarse os problemas no sector financeiro mundial e seguimos cos mesmos problemas de fondo.

 

A economía da eurozona saíu da recesión pero continúa enferma, cun crecemento raquítico, cunha inflación case en negativo e cunha taxa de desemprego nos niveis máis altos da súa historia.

 

A crise do proxecto europeo é cada vez máis fonda. A aplicación das medidas de austeridade e recortes sociais contra a maioría da clase traballadora están a ter efectos devastadores para o emprego e aumentaron a pobreza e a desigualdade.

 

Galicia non é allea a esta realidade. Nos últimos catro anos destruíronse 72.000 empregos; a temporalidade segue medrando (unha de cada catro persoas asalariadas); o 64 por cento das persoas contratadas a tempo parcial (mulleres, sobre todo) éo porque non atopou emprego a tempo completo; a mocidade padece taxas de desemprego que superan o 40 por cento; nos últimos catro anos o mercado laboral galego rexistrou 65.000 persoas activas menos e 16.200 inactivas máis.

 

O lastre do paro de longa duración continúa, conducindo a situacións límite a moitas familias, incluso ao borde da exclusión social e da pobreza. Xa o 45,3 por cento dos desempregados levan máis de dous anos nesta situación, 19,4 puntos máis que hai catro anos. E o 60 por cento dos parados leva máis dun ano nesta situación, nove puntos máis que hai catro anos, xusto antes da aplicación da reforma laboral.

 

Por outra banda, aquelas persoas que si están a traballar son vítimas tanto da temporalidade como da precariedade. No período 2011/2015 a contratación temporal seguiu unha tendencia en ascenso difícil de frear, medrando nun 31,6 por cento esta modalidade de contratación. No 2015, o 92 por cento dos contratos rexistrados son temporais.

 

Os fogares son os que sofren directamente as consecuencias desta nefasta reforma. Xa hai en Galicia 80.200 fogares con todos os seus activos no paro, cifra que foi en progresivo aumento nestes últimos anos. E 44.800 fogares non teñen perceptores de ingresos.

 

Neste Primeiro de Maio, CCOO e UGT demandaron:

 

- Impulsar un plan de choque para o emprego.

- Realizar unha verdadeira reforma fiscal que aumente a recadación e a xustiza do sistema.

- Fortalecer a negociación colectiva.

- Aumentar os salarios de xeito coherente coa fase de crecemento económico co fin de reactivar o consumo das familias e a creación de emprego e reducir as desigualdades e a pobreza.

- Recuperar a calidade dos servizos públicos.

- Aumentar o SMI ata acadar o 60 por cento do salario medio, de xeito progresivo.

- Reverter totalmente a última reforma das pensións, restablecer o Pacto de Toledo e asegurar o futuro do sistema público de pensións.

- Mellorar o sistema de protección por desemprego.

- Pór en marcha unha nova prestación de ingresos mínimos como propón a ILP promovida por UGT e CCOO co fin de garantir unha prestación económica a todas as persoas en disposición de traballar que carezan de emprego e ingresos suficientes.

- Impulsar unha potente política industrial que contribúa a 

Modificado o ( martes, 03 de mayo de 2016 )
 
MANIFESTACIÓN 1º MAIO: 12:00 HORAS. Saída dende a Praza da Palloza de A Coruña.
Escrito por UGT Coruña   
martes, 19 de abril de 2016
Modificado o ( martes, 03 de mayo de 2016 )
 
Premios 1º de maio 2015 de UGT Coruña: Roberto Pérez Escutia, Fundación Erguete e Domingo González
Escrito por UGT A CORUÑA   
lunes, 25 de abril de 2016

A Unión Intercomarcal de UGT Coruña-Cee homenaxea nos seus premios 1º de maio ao sindicalista Roberto Pérez Escutia, a Fundación Érguete e a do xornalista Domingo González

 

 A Unión Intercomarcal de UGT Coruña-Cee celebrou o pasado venres 22 de abril os Premios I de Maio da Unión Xeral de Traballadores nun acto celebrado na súa sede na Coruña (Fernández La Torre, nº 27.)

 Na edición de 2016, UGT Coruña-Cee recoñeceu a traxectoria do sindicalista Roberto Pérez Escutia, afiliado dende hai máis de 20 anos á Federación de Servizos (FES-UGT).

Así mesmo, UGT recoñeceu o intenso traballo desenvolvido pola Fundación Érguete de apoio e integración de toxicómanos. A Presidenta de Érguete, Carmen Avendaño recolleu o premio en nome da Fundación.

Finalmente, UGT fixo tamén un recoñecemento á traxectoria do xornalista de RNE Domingo González González.

ROBERTO PEREZ ESCUTIA

Roberto Pérez Escutia é compañeiro da UGT dende hai case 25 anos. Afiliado da Federación de Servizos, e recentemente prexubilado, despois de ter traballado no sector da Banca toda a súa vida.Roberto participou na actividade sindical da UXT desenvolvendo numerosas tarefas e asumindo tamén diversos postos de responsabilidade.Foi presidente do Comité de Servizos Centrais do Banco Santander en A Coruña, Sº de administración da sección sindicar rexional do banco santanter. Destaca tamén a súa labor como delegado de prevención na súa empresa para toda Galicia.Roberto caracterizouse sempre pola súa intensa labor reivindicativa e a súa colaboración incondicional en todos os ámbitos da nosa organización, poñendo o seu empeño na loita pola consecución dunha sociedade máis xusta e igualitaria.

 

 

FUNDACIÓN ÉRGUETE- INTEGRACIÓN.

A Asociación de Axuda ao Toxicómano ÉRGUETE constituíuse no ano 1984, como iniciativa dun grupo de familias afectadas polo problema das toxicomanía, moitas deles mulleres, como Carmen Avendaño, que hoxe nos acompaña, que tiveron a valentía de enfrontarse abertamente e loitar contra o narcotráfico, primeiro na provincia de Pontevedra e logo xa en toda Galicia. Anos despois, o 4 de novembro do ano 1999, constitúese a FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN, coa finalidade de facilitar a inserción social e o acceso ao mercado laboral de persoas con problemas de drogadicción e outros colectivos en risco ou situación de exclusión social (parados de longa duración, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas recluídas e ex recluídas, migrantes e inmigrantes, minorías étnicas). Nun principio o seu labor centrouse na formación ocupacional, a través de Talleres de Emprego e cursos. Co paso do tempo, levando á práctica unha filosofía de integración e para evitar guetos de marxinación, Érguete desenvolverá novos programas de Inclusión Social como o vixente Punto Autoemprego Incorpora (2016).Érquete conta con dúas sedes físicas, unha delas en Vigo, onde nace a fundación, e outra na Coruña, noBarrio das Flores.


DOMINGO GONZÁLEZ

O xornalista ourensán Domingo González é licenciado e doutor en Ciencias da Información pola Universidade Autónoma de Barcelona. Domingo pertence ao equipo de xornalistas de Radio Nacional de España desde 1984. Tras gañar a súa praza, cando estaba traballando en Santander, solicitou o traslado á cabeceira territorial en Galicia, con sede na Coruña, onde chegou no verán de 1986. Aquí realizou as funcións de redactor e director-presentador dun magazine matinal de gran éxito. Ao longo da súa traxectoria dirixiu en dúas ocasións o Centro Territorial de TVE en Galicia, e tamén dirixiu centro territorial de Radio Nacional de España alá polos anos 90. Dende o ano 1996 e ata a actualidade, realiza tarefas de redactor en Radio Nacional de España na Coruña.Ademais das súas tarefas xornalisticas, Domingo González fixo os seus primeiros pasos no mundo literario, sendo autor do libro "Cáncer: verdad y esperanza".

Modificado o ( lunes, 25 de abril de 2016 )
 
FeS UGT Coruña presentará hoy ante la Subdelegación del Gobierno
Escrito por FES-UGT   
viernes, 08 de abril de 2016

FeS UGT Coruña presentará hoy ante la Subdelegación del Gobierno denuncia por el incumplimiento del Plan de Seguridad por parte de la concesionaria Hércules de Armamento y de la Empresa de Seguridad Privada Alcor.

El Plan de Seguridad de la Fábrica de Armas recoge que el servicio de vigilancia y seguridad de la misma debe prestarse con arma de fuego.

En cartas remitidas a los trabajadores que venían prestando servicio en la antigua Fábrica de Armas, la concesionaria del servicio de seguridad Alcor, les comunica que deben dirigirse a sus oficinas en Monforte para proceder a la subrogación así como que “el servicio de vigilancia y seguridad que se presta en el centro, es decir, Hércules de Armamento S.A., es un servicio sin armas.”

Según declaraciones realizadas hoy por el Secretario General de FeS UGT Coruña-Cee “es tal la incoherencia de Hércules de Armamento que contrata un servicio de vigilancia y seguridad sin arma para vigilar una fábrica de armas considerada estratégica para la Defensa Nacional”, tampoco se entiende “como Hércules de Armamento puede contratar a otra Empresa de Seguridad cuando debe cerca de 500000€ a la antigua concesionaria del servicio Seguribérica”.

FeS UGT Coruña debido a las circunstancias que rodean tanto la adjudicación del Ministerio de Defensa a Hércules de Armamento como la posterior concesión a la Empresa Alcor Seguridad S.L., teme que los trabajadores que venían prestando servicio más de 30 años en la antigua fábrica de armas tengan problemas para el percibo de su nómina e incluso puedan quedarse sin empleo.

Los trabajadores se presentarán el próximo día 11 a las 07.00 horas en la factoría de Pedralonga para ponerse a disposición de Alcor Seguridad S.A.

Modificado o ( viernes, 08 de abril de 2016 )
 
Seguridad en la Fábrica de armas
Escrito por FES-UGT   
jueves, 07 de abril de 2016

La concesionaria de la Fábrica de armas contrata el servicio de seguridad a la Empresa Alcor , la cual está siendo investigada por la Justicia por 8 delitos. FeS UGT Coruña no descarta convocar movilizaciones.

 

El servicio de seguridad que venía realizando la Empresa de Seguriberica está siendo prestado por Alcor, se da la circunstancia de que la anterior concesionaria ha remitido comunicación a todos los Vigilantes que prestaban servicio en la fábrica de subrogación a partir del próximo día 11 del presente mes.

La nueva concesionaria, Alcor, está en el punto de mira de la justicia cada vez con más intensidad. Y no solo por delitos contra los derechos de los trabajadores, blanqueo, fraude a la Seguridad Social o a la Hacienda Pública, sino también por casi media docena más de infracciones contempladas en el Código Penal, falsedad documental, revelación de secretos, simulación de contratos o alzamiento de bienes.

Así se deduce del reciente auto emitido por la jueza María Yanet Puga, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos, localidad donde tiene su sede central la mercantil, fechado el pasado 18 de marzo, que ordena despiezar la causa en cinco investigaciones, además de la principal, correspondientes a la instrucción de otros cinco delitos. En concreto, se trata de alzamiento de bienes, revelación de secretos, falsedad en documento oficial por la posible alteración del libro de catálogo de medidas de seguridad de la empresa, estafa por simular un contrato de trabajo para obtener una prestación por desempleo a la que no tenía derecho y tráfico de influencias.

El Juzgado achaca indiciariamente estos delitos a los directivos de la compañía Carlos Somoza -presidente y administrador único-, Ramón Mateos, Antonio Francisco Soler, Yaiza del Carmen Santana y dos personas más llamadas Berta y José Manuel sobre los que el auto no apunta los apellidos. Argumenta la jueza que los delitos que se investigarán en piezas separadas son más sencillos de instruir, "por lo que no parece oportuno posponer su eventual enjuiciamiento" al momento en el que se juzgue la causa principal, "más laboriosa y complicada".

La pieza principal de la causa -que se encontraba bajo secreto de sumario hasta ahora- investiga a los responsables de la mercantil por explotar a los trabajadores que vigilaban los explosivos utilizados para las obras, someterles a intensas jornadas de trabajo de 12 y 24 horas al día durante más de dos semanas seguidas, obligarles a dormir y ducharse en casetas de obra o forzarles a cobrar las horas extra en metálico, en B o mediante la presentación de facturas personales emitidas a nombre de la mercantil por consumos realizados por los empleados en su vida privada.

Según informaciones que han llegado a FeS UGT Coruña Alcor podría entrar en breve en Concurso de Acreedores, lo cual alimenta la desconfianza de que Alcor respete los derechos a los trabajadores que prestaban servicio en la antigua fábrica de armas, si al final se les obliga a pasar subrogados a esta Empresa, por lo que FeS UGT Coruña convocará movilizaciones ante el primer incumplimiento de Alcor tanto en Legislación Laboral como en la Legislación propia de Seguridad Privada.

Modificado o ( viernes, 08 de abril de 2016 )
 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 19 de 632